Vnitřní řád oční ordinace

Vážená paní, Vážený pane,

vítáme Vás v naší oční ordinaci a přejeme Vám, abyste jste byl(a) s naší péčí spokojen(á). Lékař a ostatní zaměstnanci naší oční ordinace se vynasnaží, aby Váš pobyt u nás byl co nejpříjemnější.

S pomocí moderních diagnostických a léčebných metod Vám pomohou navrátit Vaše zdraví nebo alespoň zmírnit Vaše zdravotní potíže. K tomu je nutná i Vaše spolupráce, a proto Vás žádáme, abyste dodržoval(a) pokyny a rady, se kterými Vás následně seznámíme.

MUDr. Helena Moravčíková

Jednatelka ORCAIN s.r.o.

1. Návštěva v naší oční ordinaci

K návštěvě naší ordinace si prosím připravte:

1. občanský průkaz,

2. průkaz zdravotní pojišťovny,

3. aktuální předepsané dioptrické brýle (do dálky i do blízka),

4. krabičku od Kontaktních čoček (u nových pacientů nebo při změně jinde, než u nás),

5. průkaz diabetika, pokud jím jste,

6. naší objednací kartičku,

7. ženy přijďte prosím bez nalíčených oči a hlaste umělé řasy, pokud je nosíte

Pokud jste nový pacient:

8. vaše telefonní číslo,

9. jméno a adresu vašeho praktického lékaře,

10. seznam užívaných léků předepsaných jiným lékařem,

11. seznam diagnóz, se kterými se léčíte, ev. kopie lékařských zpráv,

12. výpis z dokumentace při změně očního lékaře (je daný zákonem - dispenzarizovaní pacienti, tedy pacienti s Glaukomem, nemohou být bez výpisu z dokumentace přijati do trvalé péče), výsledky vašich předchozích vyšetření u očního lékaře, operační protokoly

13. ev. se zeptejte v rodině, zda někdo nemá Zelený zákal či jinou závažnou oční nemoc,

14. na některá vyšetření nejezděte autem (rozkapání očí pro vyšetření očního pozadí, úrazy, aj.),

15. u cizinců nehovořících dobře česky prosíme překladatele a účtujeme navíc 200,- Kč.

Aktualizace údajů:

Je nezbytné při každé návštěvě nahlásit změny podstatných osobních údajů.

Mezi tyto údaje patří: změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, adresy trvalého pobytu, praktického lékaře, nově diagnostikované nemoci, nově předepsané léky, apod.

Při onemocnění dýchacích cest, či jiné indispozici Vás nebudeme moci na plánované vyšetření přijmout z důvodu kapénkové nákazy a zkreslení výsledků vyšetření. Proto se prosím včas přeobjednejte.

2. Objednání na vyšetření a objednací termíny

V naší oční ordinaci poskytujeme zdravotnické služby po předchozím objednání, a to telefonicky (pokud se nemůžete dovolat, věnujeme se právě jinému pacientovi, pošlete SMS a my se Vám ozveme zpět) nebo osobně. Speciální případy "okamžitého" poskytnutí zdravotnických služeb jsou specifikovány níže. Objednací termíny se obvykle pohybují v rozmezí od 1 do 5 týdnů, většinou v závislosti na sezónních vlivech, preferovaných denních časech a požadovaných vyšetřeních. Náš personál se Vám vždy snaží nabídnout nejbližší vhodný volný termín. Nedostavíte - li se včas, přijdete o svůj objednací termín a budete si muset sjednat nový. Naší snahou je v rámci možností objednací časy dodržovat. Každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze určit předem, ani striktně časově ohraničit. Nelze předvídat, kolik "akutních" pacientů přijde navíc, nebo nedojde-li k technické závadě na přístrojích. Z těchto důvodů může dojít k narušení časového harmonogramu.

V naší ordinaci věnujeme každému tolik času, kolik právě potřebuje, proto prosím počítejte ev. s delší dobou a objednací čas považujte pouze za orientační dobu.

Pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín, omluvte se prosím 2 pracovní dny předem telefonicky, lze poslat i SMS. Čím dříve se omluvíte, tím dřívější termín Vám budeme moci nabídnout. Pokud si nejste jisti, na jaký termín se máte dostavit, je možné ho v našem evidenčním systému dohledat.

3. Akutní a naléhavé stavy

Naší snahou je ošetřit všechny pacienty, kteří potřebují naši pomoc. Níže jsou popsány stavy, které upravují pořadí vyšetření pacientů v naší ordinaci. Čtvrtek je dnem, kdy je v naší ordinaci Glaukomová poradna, akutní pacienty proto ošetřujeme jen výjimečně.

Naléhavým stavem se dle zákona rozumí stav bezprostředně ohrožující zdraví a život pacienta. Tento stav vyžaduje ošetření lékařem ihned (tzn. mezi objednanými pacienty). Mezi tyto stavy patří: úraz oka, poleptání či popálení oka, náhlá ztráta zraku, prudká náhlá bolest v oku.

Akutním stavem se rozumí stav pacienta, který trpí zánětem oka, bolestí a začervenáním oka, nepříjemnými pocity v oku apod. či zhoršeným viděním. Tito pacienti budou ošetřeni mezi objednanými pacienty týž den nebo budou objednáni na vyšetření přednostně jiný den v co nejkratším možném termínu, dle závažnosti stavu a momentální kapacity ordinace. Od těchto pacientů se vyžaduje, aby vyčkali v čekárně, než pro ně vytvoříme prostor.

4. Informace o zdravotním stavu

Se všemi dotazy nebo problémy se obracejte na sestru (asistentku lékaře) nebo ošetřujícího lékaře. Informace o zdravotním stavu Vám podá ošetřující lékař nebo pověřený zdravotnický pracovník. Můžete klást doplňující otázky vztahující se ke zdravotnímu stavu, které Vám budou srozumitelně zodpovězeny. Máte možnost vzdát se podání informace a určit, které osobě má být podána nebo vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu, tak jak je stanoveno v zákoně.

5. Výpis z dokumentace

Mezi Vaše práva patří požadovat výpis z dokumentace. Lékař je povinen Vám ho vydat a ze zákona je stanovena lhůta 30 dní pro jeho vyhotovení. V případě změny očního lékaře je dle zákona pacient povinen donést výpis z dokumentace. Rádi Vám tento výpis z dokumentace vyhotovíme, stejně tak ho po Vás budeme vyžadovat. Dispenzarizovaní pacienti, tedy pacienti s Glaukomem, nemohou být bez výpisu z dokumentace přijati do trvalé péče naší ordinace.

Jelikož je výpis z dokumentace administrativně náročnější aktivitou, kterou musí provést ošetřující lékař, je tento úkon zpoplatněn dle ceníku. V důsledku opakujících se případů nevyzvednutí objednaného výpisu z dokumentace již není možno si tento výpis objednat telefonicky. Výpis Vám vyhotovíme na počkání, nikoliv okamžitě, anebo si ho budete moci vyzvednout jiný den, pokud uhradíte poplatek za vyhotovení. Berte prosím toto opatření jako snahu o minimalizaci neefektivních úkonů lékaře, který se nemůže věnovat péči o své pacienty. Pokud si výpis nevyzvednete osobně, zákon stanovuje podepsanou plnou moc pro zmocněnou osobu.

6. Zástup

Pokud naše ordinace neposkytuje zdravotní služby, např. z důvodu nepřítomnosti lékaře, je vždy pro akutní případy sjednán zástup v jiné oční ordinaci. V případě zástupu, který musí být ze zákona sjednáván a hlášen na zdravotní pojišťovny, je pacient povinen toto respektovat a nechat se ošetřit v místě, kde je zástup sjednán, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Pravidlo sjednaného zástupu platí i obráceně. A to tak, že toto zdravotní zařízení není povinno ošetřovat akutní pacienty z jiných očních ordinací, které s ním nemají sjednán zástup. Toto pravidlo neplatí pro naléhavé stavy. Pokud nám to naše možnosti dovolí, budeme se snažit ošetřit i akutní pacienty.

7. Nezletilý pacient

Pacienti do 18 let věku jsou ze zákona povinni navštěvovat naši ordinaci v doprovodu jednoho z rodičů (ev. zákonného zástupce) či jiné osoby starší 18 let

(např. sourozence, prarodiče, apod.), s písemným souhlasem pro tuto osobu, jinak nemohou být vyšetřeni a budou přeobjednáni.

8. Závěrečná ustanovení

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372 / 2011 sb. jsou pacienti povinni se řídit vnitřním řádem. Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany pacienta může být důvodem k odmítnutí přijetí pacienta do lékařské péče.

Pacient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnickému personálu a také ohleduplně k ostatním pacientům. Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení nad rámec běžného opotřebení.

Lékař má právo určovat pořadí pacientů. Ceník placených výkonů je vyvěšen v čekárně. Sledujte prosím aktualizace Vnitřního řádu při každé další návštěvě.

Vnitřní řád platný od 1.6.2016.